ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอังคณา เส็งเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุนีย์ กานตานนท์
ครู คศ.3