ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตติมา อัมระนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมคิด เทียนทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0